SF jautā. Atbild juridiskais birojs “Hagensberg”. 4.daļa

juristsJautātājs anonīms
Uz darba devēja rīkojumiem par atvaļinājumu, darba attiecību pārtraukšanu un tamlīdzīgi, agrāk bija obligāti jāparakstās – ar rīkojumu iepazinos. Vai tagad šai ziņā kas ir mainījies?
Jautājums radās, jo darba devējs ir rakstījis rīkojumus un reģistrējis tos VID EDS Ziņojumos par darba ņēmējiem, darba ņēmējus ar šiem rīkojumiem neiepazīstinot.

Darbinieka paraksts uz Jūsu minētajiem dokumentiem ir vairāk darba devēja aizsardzībai, jo gadījumā , ja darbinieks apstrīdēs šos lēmumus, darba devējam būs jāpierāda fakts, ka darbinieks tika iepazīstināts ar tiem. Šādu pierādījumu neesamības gadījumā pastāv liela iespēja, ka darbinieka prasība tiesā tiks apmierināta.

Jautātājs: tuk
Vectēvs pēc insulta neatgriezeniski zaudējis runas un rakstīt prasmes.
Kā šādā gadījumā var noformēt kādu pilnvaru,lai vecmāmiņa varētu izņemt vectēva pensiju un vispār pārstāvēt viņa intereses?

Ja vectēvs vismaz ar kustībām ir spējīgs apliecināt savu gribu, notārs apstiprinās pilnvaru, pretējā gadījumā (ja persona nekādā veidā nevar izteikt savu gribu) jāvēršas tiesā ar pieteikumu par pagaidu aizgādnības nodibināšanu.

Jautātājs: tex
Vai ir kāds veids tam bērnam, ja nu tomēr viņš uzņemas vecāku apgādāt, to noformēt tā, lai kkādi atvieglojumi būtu, kaut varētu ierakstīt par apgādājamo?
Vai kāds uzturlīgums, piemēram, vai tml. to tomēr nenodrošinātu?

Ir iespēja reģistrēt vecākus kā apgādājamos Valsts ieņēmumu dienestā, taču gadījumā, ja viņi saņem pensiju, nodokļu atlaides piemērotas netiks (likuma Par Iedzīvotāju ienākuma nodokli 13. pants).

Jautātājs anonīms.
“regresa prasības pret trešo personu (nav būtiska radniecība) pamatā ir jābūt darījumam (īres, patapinājuma līgums), uz kura pamata bērnam bija pienākums šādus maksājumus veikt” (citāts no iepriekšējās atbildes.) Jautājums: Vai šādam līgumam jābūt kaut kur reģistrētam (VID?) vai arī notariāli apstiprinātam vai pietiek ar parastu parakstītu dokumentu?

Dokumenta parakstu īstumu neietekmē tas, vai dokuments ir parakstīts pie notāra vai nē. Valsts ieņēmumu dienestā līgums nav jāreģistrē.

 Jautātājs anonīms
Kā visracionālāk organizēt laulības šķiršanu, ja LV var ierasties tikai 1 no laulātajiem? Vai notārs pieņems iepriekš sagatavotu abu pušu vienošanos, ja to iesniegs 1 no laulātajiem?

Šādā gadījumā persona, kura nevar ierasties Latvijā, izdod attiecīgu pilnvaru trešajai personai iesnieguma parakstīšanai. Iesniegums jāparaksta notāra klātbūtnē, tādēļ nekādi iepriekš sagatavoti iesniegumi netiks pieņemti.

 

Patīk(0)Nepatīk(0)

SF jautā. Atbild juridiskais birojs “Hagensberg”. 3.daļa

jurists1. Jautā tex: Kurš likums īsti nosaka, kas ir vientuļais pensionārs?

Vai tas ir tāds, kam vispār nav dzīvu bērnu, vai tāds, ar ko kopā bērni nedzīvo, kas dzīvo viens. Katrs traktē pa savam. Rīgas pašvaldība laikam par vientuļo uzskata – un socgarantijas piedāvā – tikai tādu, kam nav dzīvu bērnu.

Citas pašvaldības vientuļajiem pensionāriem paredzēto socpalīdzību piedāvā arī tādiem, kas vnk dzīvo vieni, bet kam ir bērni. Vai vientuļajam pensionāram paredzētās socgarantijas pienākas tikai tādam, kam nav bērnu, vai arī tādam, kas dzīvo viens atsevišķi no bērniem?

Atbilde: Sakarā ar to, ka šis jautājums ir saistīts ar sociālo palīdzību, katra pašvaldība savos normatīvajos aktos atrunā pazīmes, pēc kurām nosaka šo statusu. Faktiski, vientuļš pensionārs ir pensijas vecumu sasniegusi persona bez bērniem un citiem apgādniekiem, kam nav noslēgts uztura līgums. Rīgas domes 18.12.2012. saistošajos noteikumos Nr. 198 Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība Rīgā ir atrunātas nekustamā īpašuma nodokļu atlaižu apmērs. Ņemot vērā lielo jautājumu apjomu, nepieciešams iedziļināties konkrētā situācijā un izvērtēt dokumentus.

2. Jautā Pūka:  Radiniekam pirms vairāk kā 10 gadiem aizdota naudas summa. Pretī ar roku rakstīts papīrs, es tāds un tāds aizņēmos. Pirms 5 gadiem atkal papīrs ar minimāli koriģētu summu.  Kāds būtu likumīgais ceļš , ja gribētu piedzīt. Radinieks bēguļo, adrese nav zināma, bet laiku pa laikam strādā algotu darbu, nodibina kādu SIA , IU utml. Cik varētu msaksāt piedziņas process? Tādas summas visticamāk viņam nav, bet mani kremt tas pats uzmešanas process.
Atbilde: Šajā gadījumā Jums ir jāvēršas tiesā ar prasību par parāda un no tā izrietošo papildus maksājumu (procenti, līgumsods) piedziņu. Parādnieka adresi ir iespējams noskaidrot Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē, kā pamatojumu minot aizdevuma līgumu. Pēc Jums labvēlīga tiesas sprieduma tiesu izpildītājs piedzīs naudu gan no darba algas, gan pārdodot parādnieka mantu, tai skaitā, kapitāla daļas uzņēmumos. Tiesas procesa izmaksas ir atkarīgas no prasījuma summas un ir atrodamas šeit: http://tiesas.lv/e-pakalpojumi/nodevu_kalkulators/

3. Jautātājs anonīms: Par Rail Baltic sakarā atsavinātiem un apgrūtinātiem īpašumiem laikam joprojām skaidru ziņu nav? It īpaši interesētu apgrūtinājumi, plus, ja īpašuma vērtība RB projekta realizēšanā būs strauji kritusies?
Interesē vairāk “juridiskā doma” – ko par šo visu domā juristi?

Atbilde: Pēc šobrīd publiski esošās informācijas, nav. Lūdzam pārējā daļā precizēt jautājumu.

Patīk(0)Nepatīk(0)

SF jautā. Atbild juridiskais birojs “Hagensberg”. 2.daļa

  1. juristsJautā Kristīne. Zinu, ka uz mantojumu jāpiesakās pie notāra pēc aizgājēja dzīvesvietas. Ja domājamais mantojums ir nekustamais īpašums, vai ir iespējams precizēt zemesgramata.lv vai kā citādi, kas piederējis konkrētajam cilvēkam? Lai nebūtu velti jāiet pie notāra, ja īpašums, piemēram, īsi pirms nāves ir pārdots vai uzdāvināts, un man par to nekas nav zināms.

Atbilde: Mantojuma atstājēja mantu izvērtēs zvērināts notārs – viņš ieskatīsies visos publiskajos reģistros. Šis gan ir maksas pakalpojums. Pēc minētās informācijas izvērtēšanas Jūs variet pieņemt lēmumu par pieteikšanos uz mantojumu. Ja Jums ir zināma nekustamā īpašuma adrese vai kadastra numurs, tad šo informāciju Jūs viegli varat iegūt zemesgramata.lv tiešsaistē (arī maksas pakalpojums).

  1. Jautātājs anonīms. Iegādājos kredītā vasarnīcu, jāmaksā vēl 10 gadi. Vīrs nepalīdz maksājumos, jo ir bez darba ilgstoši. Tāpat mums abiem ir bērni no citām laulībām. Ko darīt, lai manas nāves gadījumā šī vasarnīca paliktu mantojumā maniem bērniem? Kādi ir risinājumi?

Atbilde: Mantošana iespējama pēc likuma, līguma un testamenta. Likumiskās mantošanas gadījumā manta sadalās vienādās daļās starp pārdzīvojušo laulāto un bērniem, testamentārās mantošanas gadījumā tāpat daļa mantas (bet mazāka) pāriet laulātā īpašumā. Mēs ieteiktu pārdomāt iespēju atsavināt (pārdot, uzdāvināt) nekustamo īpašumu bērniem jau šobrīd, lai uz šo īpašumu mantošana neattiektos. Šajā gadījumā gan būs nepieciešama laulātā un bankas (ja ir reģistrēta hipotēka) piekrišana.

  1. Jautātājs anonīms. Likumā noteikts, ka dāvinājumu var atsaukt apdāvinātā nepateicības dēļ. Kā tiesu praksē šāda situācija tiek pierādīta?

Atbilde: Vēlamies vērst uzmanību uz to, ka šeit ir runa par rupju nepateicību. LR Civillikuma 1919. pants izsmeļoši uzskaita šīs darbības – rupji apvainojumi vārdos vai darbos, viņam tīši nodarīts svarīgs mantisks zaudējums un viņa dzīvības apdraudējums, kā arī viņa atstāšana bezpalīdzības stāvoklī. Tāpat kā jebkura cita civiltiesiska līguma gadījumā tiesa vērtēs, vai šāda rupja nepateicība ir bijusi un vai ir pamats līguma atsaukšanai. Jānorāda, ka tiesā sacīkstes princips (katra puse pierāda savu apgalvojumu pamatotību), līdz ar to, ja tiesas ieskatā būs pietiekami pierādījumi (rakstveidā, liecinieku liecības) par augstāk minētajām darbībām, tā prasību par dāvinājuma līguma atsaukšanu apmierinās.

Jautā METAXA. Liels paldies juristam par šādu iespēju!

Jautājums: vai daudzdzīvokļu nama apsaimniekotājam ir tiesības iekasēt no dzīvokļu īpašniekiem atšķirīgu samaksu par nama apsaimniekošanu?

Situācija: denacionalizētā namā vairāk kā 50% pieder vecajam īpašniekam, kurš ir arī nama apsaimniekotājs, bet daži dzīvokļi pārdoti. Senāk pārdoto dzīvokļu īpašniekiem ir beztermiņa līgumi, kuros noteiktas nelielas apsaimniekošanas maksas, bet nesen pārdota dzīvokļa īpašnieka tiek prasīta apmēram 5x lielāka maksa. Apsaimniekotājs arī grib pieprasīt maksu par auto turēšanu nama pagalmā, lai gan dzīvoklis skaitās pārdots kopā domājamo zemes daļu, pamatojot prasību ar to, ka dzīvoklī nedzīvo pats īpašnieks, bet īrnieks. Pamatā apsaimniekotāja “vīzija” būtu uzturēt namu no citu īpašnieku maksātās apsaimniekošanas maksas, jo nepārdotajos dzīvokļos dzīvo bērni un citi radinieki. Iespēja apsaimniekotāju nomainīt nepastāv, jo pārējie īpašnieki ir mazākumā.

Atbilde: Nama apsaimniekotājam ir jāiekasē apsaimniekošanas maksa vienādi no visiem dzīvokļu īpašniekiem proporcionāli dzīvokļa īpašuma lielumam, taču apsaimniekotājam ir iespēja nevērsties pret atsevišķiem īpašniekiem ar prasību par apsaimniekošanas maksas piedziņu. Tas gan neliedz pārējiem īpašniekiem celt šādu prasību tiesā, jo ir aizskartas viņu mantiskās intereses. Lai varētu sniegt viedokli par papildus sniegto informāciju par automašīnas stāvvietas maksas pamatotību, būtu jāizvērtē noslēgtie līgumi.

  1. Jautātājs anonīms. Vecāku īpašumā dzīvojošs pilngadīgs bērns ir uzkrājis ievērojamu komunālo maksājumu parādu (vecāki dzīvo atsevišķi). Ja pret vecākiem tiek vērsta parādu piedziņas prasība, vai ir iespēja to pāradresēt atvasei?

Atbilde: Vecāku regresa prasības pret trešo personu (nav būtiska radniecība) pamatā ir jābūt darījumam (īres, patapinājuma līgums), uz kura pamata bērnam bija pienākums šādus maksājumus veikt. Automātiska “pāradresācija” šinī gadījumā nav iespējama, izņemot gadījumā, ja kreditors, vecāki un pilngadīgs bērns noslēdz līgumu, uz kura pamata kreditors apņemas piedzīt naudu no pilngadīgā bērna un atsakās no prasības pret vecākiem.

Patīk(0)Nepatīk(0)

SF jautā. Atbild juridiskais birojs “Hagensberg”

Pirmais juristsjautājums (autors anonīms):

Kā lai pārdod ieķīlātu dzīvokli? Ieķīlāts mājas būvēšanas kredītam, tāpat kā jaunbūve, protams… bet, ja pārvācamies, dzīvoklis napig nebūs vajadzīgs… a kā lai šo pārdod? Sāksies tur kredīta noteikumu pārskatīšana un visādas tādas figņas, uz ko gatavoties? Ar ko sākt un kam pievērst uzmanību sarunās ar banku?

Atbilde:

Banka nedrīkst aizliegt Jums atsavināt (pārdot) nekustamo īpašumu, ja tas neaizskar bankas intereses, proti, ja pirkuma summa ir vienāda vai lielāka par Jūsu atlikušā parāda summu. Ieķīlāta nekustamā īpašuma pārdošanas gadījumā, daļa no pirkuma maksas tiks ieskaitīta bankai, lai segtu parādu. Pēc naudas saņemšanas, banka Jums dos piekrišanu hipotēkas (ķīlas) dzēšanai un nekustamā īpašuma pārdošanai. Pirmkārt Jums ir jāatrod pircējs un tad jāinformē banka par dzīvokļa pārdošanu.

Otrais jautājums (jautā ragana):

Situācija:

Privātmāja mana, zemesgrāmatā, kā pienākas. Zeme zem mājas un saimniecības ēkām pieder svešai tantei tālajā Kanādā. Kad māju pirkām, prasījām arī zemi, bet pilsētas dome tai laikā atsūtīja pisuļku, ka īpašnieks nav zināms. Tagad ir zināms – jau minētā tante, kas it kā esot atdevusi īpašuma tiesības savai meitai. No tantes puses ik pa laikam atnāk kāda ziņa, ka vajadzētu zemi pirkt no viņas. Summa vismaz Jūrmalas cenā, bet patiesībā māja ir Vidzemes jūrmalā. Mēs drīzāk domājam par nomas līguma noslēgšanu.
Vai ir kāda likumiska cenu regulācija šādai piespiedu nomai? Vai kādai no pusēm ir priekšrocība šajā situācijā?

Atbilde:
Zemes īpašniekam ir tiesības saņemt nomas maksu. Par nomas maksas apmēru pusēm ir savstarpēji jāvienojas, taču, ja vienošanās netiek panākta, tad zemes gabala īpašniekam ir tiesības vērsties tiesā ar prasību par zemes nomas līguma noslēgšanu. Nomas maksas apmēru nosaka likuma Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju 54. panta 2. daļa, kas to nosaka līdz 6% apmērā no kadastrālās vērtības gadā. Tas gan nenozīmē, ka nomas maksai jābūt šādā apmērā – tā var būt arī zemāka. Nevienai no pusēm nav priekšrocības šajā gadījumā, jo gan zemes gan ēku īpašnieki ir savstarpēji saistīti.

 Trešais jautājums (autors anonīms):

Ir ņemts studiju kredīts. Lasot līgumu, ir skaidrs, ka, ja tiek brīdināta banka, ka nemācīsies, naudu pārskaitīt nedrīkst, bet banka tomēr pārskaita, tad biezo laiku beigas, procentu pieaugums, tālāk seko parādu piedziņa un pa vidu mācību iestāde atgriež naudu kontā, kā neizmantotu, jo konkrētais students nebija mācījies. Vai ir kāda iespēja mēģināt rakstīt bankai pretenziju attiecībā uz cedētajiem soda procentiem, kas tika sarēķināti par summu, kuru viņi ir nekorekti pārskaitījuši?

Atbilde:
Šajā gadījumā ir pamats vērsties bankā, prasot vienoties par atmaksas grafiku un soda procentu samazinājumu, tomēr bankai ir tiesības atprasīt savus nepamatoti (kļūdaini) pārskaitītos naudas līdzekļus. Šī brīža Latvijas tiesu prakse liecina, ka parasti prasībās par soda naudas piedziņu tiesa nospriež piedzīt soda naudu 10% apmērā no pamatsummas.

Patīk(0)Nepatīk(0)

Avio pasažieru tiesības: Noteikumi par kompensācijām un atbalstu pasažieriem

Ja ceļojat ar lidmašīnu, Jūs aizsargā speciāli normatīvie akti – Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 261/2004, kas paredz kopīgus noteikumus par kompensāciju un atbalstu pasažieriem saistībā ar iekāpšanas atteikumu un lidojumu atcelšanu vai ilgu kavēšanos, un Konvencija par dažu starptautisko gaisa pārvadājumu noteikumu unifikāciju (Monreālas Konvencija). Continue reading

Patīk(0)Nepatīk(0)